22. 6. 2018

Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany Vašich osobních údajů a Vašeho soukromí – GDPR

Jsme Fa Tomáš Hatrik Motosportvideo, Hornická 641/56, 736 64 Prostřední Suchá, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona a jako správce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Kontaktní údaje jsou Tomáš Hatrik – Motosportvideo, Hornická 461/56, 736 64 Prostřední Suchá, tel: 604 177 210, email: motosportvideo@seznam.cz

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislostí (například v rámci objednávky našich produktů).

Jedná se nejčastějí o tyto údaje:

jméno

příjmení

adresa

email

telefon.

Hlavním důvodem proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, že budou zpracovnány za účelem Vaší identifikace jako kupujícího, k realizaci a provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování Vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.

Údaje dále předáváme následujícím subjektům, a to názákladě právního titulu vycházejícího z nařízení o GDPR: přepravní službě.

Osobní údaje, které nám poskytnete jsou zabezpečeny standartními postupy a technologiemi. Přijali jsme technická opatření k zabezpečení datových uložišť a uložišť osobních údajů v listinné podobě,zejména zabezpečeného přístupu na web. Správce prohlašuje, že k Vašim osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Vaše údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajích ze smluvního vztahu mezi Vámi a zprávcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů. Po uplynutí této doby uchovávání je správce vymaže.

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů při odeslání objednávky můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zasláním emailové zprávy na motosportvideo@seznam.cz. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas.

Vždy si pozorně přečtěte dokument, který podepisujete. Jen na základě podmínek uvedených v dokumentu, vámi podepsaných a odsouhlasených, mohou být vaše osobní údaje dále využívány.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů musí být vědomý, svobodný a informovaný. Jako takový může být poskytnut pouze v případě, že obdržíte veškeré informace o zpracování Vašich osobních údajů, proto nepodléhejte žádnému nátlaku a ptejte se na vše, co vám v podepisovaném dokumentu není jasné, především pak komu, proč a na jak dlouho své osobní údaje poskytujete. Své osobní údaje sdělujte, pokud cítíte, že máte zajištěno soukromí,nikoli v situaci, kde je může slyšet i někdo nepovolaný.

Máte právo vědět, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme. Pokud zjistíte, že jsou uchovávané údaje nepravdivé nebo neúplné, máte zejména právo na přístup k osobním údajům, požadovat jejich omezení zpracovnání, opravu, doplnění, výmaz či právo na přenositelnost údajů. Dále máte právo podat stížnost u Úřadů pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Tyto podmínky je správce opravněn změnit. Novou verzi podmínek zveřejníme na svým internetových stránkách a dále Vám je zašleme emailem.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25.5.2018

https://www.bcom.cz/gdpr